E- Poster Oturumları

EKRAN-1
Oturum Başkanları: Yusuf Ziya Aral (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın), Orhan Gürsel (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara)
Ekran-1 Son Bir Yıl İçindeki Kan Ve Kan Ürünü Transfüzyonlarımız: Tek Merkez Deneyimi Begüm Şirin Koç
Ekran-1 Akrabadışı Hematopoetik Kök Hücre Naklinde GVHH Proflaksisinde Düşük Doz Anti-İnsan T-Lenfosit İmmünoglobulin Kullanımı Didem Atay
Ekran-1 Akut Lenfoblastik Lösemide Pres ve Uygunsuz ADH Salınımı Sendromu Birlikteliği Evrim Sunamak
Ekran-1 Hemofilik Artropatinin Direk Grafi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi Gülhan Ertan Akan
Ekran-1 Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Anında Pnömonisi Olan Çocuk Hastaların Klinik Özellikleri Turan Bayhan
Ekran-1 Suriyeden Göç Eden Talasemili Hastalarda Beta Globin Gen Mutasyonlarının Araştırılması Hatice Çevirici
Ekran-1 Herediter Sferositoz Hastalarında Bozulmuş Kemik Metabolizması Mahmut Cesur
Ekran-1 Samsun İlinde Hipokromi Ve Mikrositoz Bulunan Talasemi Taşıyıcılarında Alfa-Talasemi Sıklığı Ve İlişkili Mutasyonlar Ebru Yılmaz Keskin
Ekran-1 Kanıtlanmış İnvaziv Fungal Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Yıllara Göre Fungal Enfeksiyonların Değerlendirilmesi Zeynep Canan Özdemir
Ekran-1 Çocuk Hemşirelerinin Hemofili Hastalığı Hakkında Bilgi Düzeyleri Yeter Düzenli Kar
EKRAN-2
Oturum Başkanları: Ayşenur Bahadır (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon), Zafer Bıçakçı (Kafkas Üniversitesi, Kars)
Ekran-2 Akut Myeloid Lösemi Tedavisi Alan Çocukların Akut Toksisite, Toplam Ve Olaysız Sağkalımlarının Değerlendirilmesi Ali Ayçiçek
Ekran-2 Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) Yağmur Hazal Şadırvan
Ekran-2 Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom: 12 Hasta İle Tek Merkez Deneyimi Tülin Tiraje Celkan
Ekran-2 Mediastinal Kitleli Hastalarda Vena Kava Superior Sendromu: Tek Merkez Deneyimi Türkan Patıroğlu
Ekran-2 Gebelik Sonrası Pansitopeni Gelişen Hastada Akut İntermitan Porfiri Can Barış Aker
Ekran-2 Lenfadenopatili Hastalarda Ayırıcı Tanıda Nötrofil Lenfosit Oranı Ve Ortalama Trombosit Hacminin Rolü Gözde Aydın Narin
Ekran-2 Pediatrik Glanzmann Trombastenili Olgularda Serum Demir Parametreleri Ve Vitamin B12 Düzeyinin Değerlendirilmesi Selin Aytaç
Ekran-2 Çocuklarda Önemli Bir Bulgu: Makrositoz Hakan Sarbay
Ekran-2 Dört Olgu Nedeniyle Nadir Bir Anormal Hemoglobin Varyantı: Hemoglobin Lepore Boston Tuğba Belgemen Özer
Ekran-2 Kliniğimizde İzlediğimiz Trombozlu Olguların Değerlendirilmesi Tuğba Belgemen Özer
EKRAN-3
Oturum Başkanları: Müge Gökçe (Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul), Hüseyin Tokgöz (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
Ekran-3 Beta Talasemi Major Hastalarında Hepatit B,Hepatit C Ve İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüs Enfeksiyonlarının Sıklığı Esra Pekpak
Ekran-3 Türk Ve Yabancı Uyruklu Malignite Hastalarının Değerlendirilmesi Defne Ay Tuncel
Ekran-3 Beta-Talasemi Majör Olgularında Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Ve Otoimmünite İlişkisi Burcu Akıncı
Ekran-3 Demir Eksikliği Anemisinde Tromboz: Vakalarımızın Ve İlgili Literatürün Özeti Azize Ceren Kılcı
Ekran-3 Konjenital Protein C Eksikliğinde Profilaktik Protein C Konsantresi Ve Dabigatran Eteksilatin Başarılı Kullanımı Selin Aytac
Ekran-3 Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastaların Vitamin B12 Ve Folik Asit Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi Burcu Akıncı
Ekran-3 Pulmoner Emboli Tanısı Alan Olgularımızın Değerlendirilmesi Zeliha Güzelküçük
Ekran-3 Çocukluk Çağı Hemato-Onkolojik Hastalıklarının Nadir Bir Başlangıç Belirtisi: Fasyal Paralizi Burçak Tatlı Güneş
Ekran-3 Sitomegalovirus Enfeksiyonlarının Hematolojide Değişik Yüzleri Gürcan Dikme